Προσωπικά Δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Εταιρεία METALIUM SOLUTIONS που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής αρ. 49, ΤΚ 13562 με Α.Φ.Μ. 167036829, (εφεξής «η Metalium Solutions» ή «Εμείς») ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, του ν.4624/2019 και του ν.3471/2006 όπως ισχύουν. Η παρούσα ενημέρωση έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως χρήστες του Iστοτόπου www.metalium-solutions.com.

 • Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενημέρωσης, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

 • «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης, η Metalium Solutions ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Υποκείμενο των Δεδομένων»:  το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, π.χ. οι εκπαιδευόμενοι, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι της Metalium Solutions κ.λπ. 
 • «Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων»: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Υφιστάμενη Νομοθεσία»: Η εκάστοτε ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ενδεικτικά ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο ν. 4624/2019, ο ν.3671/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ») καθώς και κάθε άλλου αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής.
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η METALIUM SOLUTIONS
 • Μέσω του παρόντος ιστοτόπου

Κατά την περιήγηση και τη χρήση  του ιστοτόπου μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό σύστημα, το ιστορικό περιήγησης, το είδος των δεδομένων που είδατε. Μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε δεδομένα μέσω cookies. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, κάντε κλικ εδώ.

Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Η επεξεργασία τους βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ., αφού η λειτουργία του ιστοτόπου συμβάλει στην εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μέχρι………………….. και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

 • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα: 

Προσωπικά ΔεδομέναΣκοπόςΝομική ΒάσηΧρόνος Διατήρησης
Όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, όσα τυχόν περιλαμβάνονται στο μήνυμά σαςΗ επικοινωνία με την Metalium Solutions για την ενημέρωσή σας αναφορικά με προϊόντα/υπηρεσίες μας

-H σχετική συναίνεσή σας (άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ).

-H επικοινωνία πριν από την πιθανή σύναψη σύμβασης συνεργασίας (άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχ. β’ ΓΚΠΔ).

-Mέχρι την ολοκλήρωση των σκοπών για τους οποίους αρχικώς συνελέγησαν, ή 

-Mέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσή σας, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να επιβάλει την περαιτέρω διατήρησή τους. 

 
 • Συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ανήλικων

Η Metalium Solutions δεν προβαίνει σε άμεση ή έμμεση συλλογή και επεξεργασία δεδομένων φυσικών προσώπων κάτω των 18 ετών. Ωστόσο, σε περίπτωση που γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, συνιστάται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Metalium Solutions, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα προβλεπόμενα δικαιώματά τους (π.χ. διαγραφή των δεδομένων των ανηλίκων). Από την πλευρά της η Metalium Solutions δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, θα τα διαγράψει αμέσως και θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την περαιτέρω προστασία των δεδομένων αυτών.

 • Αποδέκτες

H Metalium Solutions ενδέχεται να διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία διαβιβάζονται δεδομένα των υποκειμένων, δεσμεύονται συμβατικά απέναντι στην Metalium Solutions με ρήτρα εμπιστευτικότητας και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία για σεβασμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Παράλληλα, τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων ενδέχεται να διαβιβαστούν  σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. (Αρμόδια Υπουργεία, αρμόδιοι Δημόσιοι φορείς, Δημόσιες υπηρεσίες Τράπεζες, Φορολογικές αρχές, Τελωνειακές αρχές, την ΑΠΔΠΧ κλπ.) για λόγους συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις της Metalium Solutions.

 • Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΟΧ.

Κατ’ αρχήν, η Metalium Solutions δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και Διεθνείς Οργανισμούς. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας, σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή Διεθνή Οργανισμό, η Metalium Solutions πρέπει προηγουμένως να βεβαιώνει ότι τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της διαβίβασης αυτής.

Διαφορετικά, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Metalium Solutions δεν θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ.

 • Χρόνος Διατήρησης  

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, συλλέγονται και διατηρούνται ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας τους, για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εάν δεν επιβάλλεται η τυχόν περαιτέρω διατήρησή τους από το νόμο. 

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατόπιν σχετικής ρητής συγκατάθεσης των υποκειμένων (π.χ. δεδομένα από την εγγραφή στο Newsletter), τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

 • Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, του περιορισμού του χρόνου αποθήκευσης, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της λογοδοσίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τους διαφορετικής έντασης και έκτασης κινδύνους επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και για τις ελευθερίες των υποκειμένων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, η Metalium Solutions υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτικές και Διαδικασίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου τους. Οι Πολιτικές, οι Διαδικασίες καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας επικαιροποιούνται συνεχώς σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

 • Δικαιώματα  των Υποκειμένων των δεδομένων

Η Metalium Solutions μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιοδήποτε αίτημα Υποκειμένου των Δεδομένων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του που κατοχυρώνεται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία τηρεί η Metalium Solutions. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ζητήσει να λάβει αντίγραφο του αρχείο που τηρεί η Metalium Solutions με τα προσωπικά του δεδομένα για να ελέγξει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

β) Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση ανακριβούς ή ελλιπούς καταχώρησής τους.

γ) Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον δεν είναι αναγκαία για τους σκοπούς που αρχικώς συνελέγησαν και εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον. 

δ) Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

ε) Να ζητήσει τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτους. 

στ) Να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

ζ) Να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεση που έδωσε για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή, να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

Σε  περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Metalium Solutions, θα ανταποκριθεί κατ’ αρχήν εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ενημερώνοντάς σας  γραπτώς για την πρόοδο του αιτήματός σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν τηρούμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ότι δεν ανταποκρινόμαστε επαρκώς σε ορισμένο αίτημά σας, μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην τοποθεσία: www.dpa.gr

 • Στοιχεία Υπευθύνου για θέματα Προστασίας Δεδομένων

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Metalium Solutions, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: office@metalium-solutions.com.

 1. Επικαιροποιήσεις της Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της συνεχούς συμμόρφωσης της Metalium Solutions με την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Συνιστούμε λοιπόν να ανατρέχετε κάθε φορά στην επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής, για την επαρκή σας ενημέρωση.

Τελευταία Αναθεώρηση: Μάιος 2024

Η Εταιρεία METALIUM SOLUTIONS που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής αρ. 49, ΤΚ 13562 με Α.Φ.Μ. 167036829, (εφεξής «η Metalium Solutions» ή «Εμείς») ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, του ν.4624/2019 και του ν.3471/2006 όπως ισχύουν. Η παρούσα ενημέρωση έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως χρήστες του Iστοτόπου www.metalium-solutions.com.

 • Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενημέρωσης, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

 • «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης, η Metalium Solutions ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Υποκείμενο των Δεδομένων»:  το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, π.χ. οι εκπαιδευόμενοι, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι της Metalium Solutions κ.λπ. 
 • «Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων»: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Υφιστάμενη Νομοθεσία»: Η εκάστοτε ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ενδεικτικά ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο ν. 4624/2019, ο ν.3671/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ») καθώς και κάθε άλλου αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής.
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η METALIUM SOLUTIONS
 • Μέσω του παρόντος ιστοτόπου

Κατά την περιήγηση και τη χρήση  του ιστοτόπου μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό σύστημα, το ιστορικό περιήγησης, το είδος των δεδομένων που είδατε. Μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε δεδομένα μέσω cookies. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, κάντε κλικ εδώ.

Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Η επεξεργασία τους βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ., αφού η λειτουργία του ιστοτόπου συμβάλει στην εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μέχρι………………….. και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

 • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα: 

 • Συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ανήλικων

Η Metalium Solutions δεν προβαίνει σε άμεση ή έμμεση συλλογή και επεξεργασία δεδομένων φυσικών προσώπων κάτω των 18 ετών. Ωστόσο, σε περίπτωση που γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, συνιστάται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Metalium Solutions, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα προβλεπόμενα δικαιώματά τους (π.χ. διαγραφή των δεδομένων των ανηλίκων). Από την πλευρά της η Metalium Solutions δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, θα τα διαγράψει αμέσως και θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την περαιτέρω προστασία των δεδομένων αυτών.

 • Αποδέκτες

H Metalium Solutions ενδέχεται να διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία διαβιβάζονται δεδομένα των υποκειμένων, δεσμεύονται συμβατικά απέναντι στην Metalium Solutions με ρήτρα εμπιστευτικότητας και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία για σεβασμό των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Παράλληλα, τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων ενδέχεται να διαβιβαστούν  σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. (Αρμόδια Υπουργεία, αρμόδιοι Δημόσιοι φορείς, Δημόσιες υπηρεσίες Τράπεζες, Φορολογικές αρχές, Τελωνειακές αρχές, την ΑΠΔΠΧ κλπ.) για λόγους συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις της Metalium Solutions.

 • Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΟΧ.

Κατ’ αρχήν, η Metalium Solutions δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και Διεθνείς Οργανισμούς. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας, σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή Διεθνή Οργανισμό, η Metalium Solutions πρέπει προηγουμένως να βεβαιώνει ότι τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της διαβίβασης αυτής.

Διαφορετικά, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Metalium Solutions δεν θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σας προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ.

 • Χρόνος Διατήρησης  

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, συλλέγονται και διατηρούνται ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας τους, για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εάν δεν επιβάλλεται η τυχόν περαιτέρω διατήρησή τους από το νόμο. 

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που τυγχάνουν επεξεργασίας κατόπιν σχετικής ρητής συγκατάθεσης των υποκειμένων (π.χ. δεδομένα από την εγγραφή στο Newsletter), τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

 • Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, του περιορισμού του χρόνου αποθήκευσης, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της λογοδοσίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τους διαφορετικής έντασης και έκτασης κινδύνους επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και για τις ελευθερίες των υποκειμένων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, η Metalium Solutions υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτικές και Διαδικασίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου τους. Οι Πολιτικές, οι Διαδικασίες καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας επικαιροποιούνται συνεχώς σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

 • Δικαιώματα  των Υποκειμένων των δεδομένων

Η Metalium Solutions μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιοδήποτε αίτημα Υποκειμένου των Δεδομένων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του που κατοχυρώνεται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία τηρεί η Metalium Solutions. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ζητήσει να λάβει αντίγραφο του αρχείο που τηρεί η Metalium Solutions με τα προσωπικά του δεδομένα για να ελέγξει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

β) Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση ανακριβούς ή ελλιπούς καταχώρησής τους.

γ) Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον δεν είναι αναγκαία για τους σκοπούς που αρχικώς συνελέγησαν και εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον. 

δ) Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

ε) Να ζητήσει τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτους. 

στ) Να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

ζ) Να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεση που έδωσε για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή, να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

Σε  περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Metalium Solutions, θα ανταποκριθεί κατ’ αρχήν εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ενημερώνοντάς σας  γραπτώς για την πρόοδο του αιτήματός σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν τηρούμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ότι δεν ανταποκρινόμαστε επαρκώς σε ορισμένο αίτημά σας, μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην τοποθεσία: www.dpa.gr

 • Στοιχεία Υπευθύνου για θέματα Προστασίας Δεδομένων

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Metalium Solutions, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: office@metalium-solutions.com.

 1. Επικαιροποιήσεις της Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της συνεχούς συμμόρφωσης της Metalium Solutions με την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Συνιστούμε λοιπόν να ανατρέχετε κάθε φορά στην επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής, για την επαρκή σας ενημέρωση.

Τελευταία Αναθεώρηση: Μάιος 2024