Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

O ιστότοπος «www.metalium-solutions.com» είναι ένας ιστότοπος που δημιούργησε και λειτουργεί η Εταιρεία METALIUM SOLUTIONS που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής αρ. 49, ΤΚ 13562 με Α.Φ.Μ. 167036829, (εφεξής «η Metalium Solutions»). Κάθε χρήστης που επισκέπτεται τον παρόντα ιστότοπο ή/και κάνει χρήση των δυνατοτήτων του (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου.


  • Γενικοί Όροι Χρήσης

Η METALIUM SOLUTIONS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου.

  • Παρεχόμενες πληροφορίες 

H METALIUM SOLUTIONS δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, σε ό,τι αφορά την ταυτότητά της. 

Η METALIUM SOLUTIONS δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται στο πλαίσιο της καλής πίστης να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Η METALIUM SOLUTIONS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του ιστοτόπου σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχομένων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη. 

  • Περιορισμός ευθύνης

Η METALIUM SOLUTIONS στο πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση του παρόντος ιστοτόπου για οποιαδήποτε αιτία. 

Σε καμία περίπτωση η METALIUM SOLUTIONS δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ιστοτόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της METALIUM SOLUTIONS και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ενωσιακού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η METALIUM SOLUTIONS έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική /ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ιστοτόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της METALIUM SOLUTIONS ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον παρόντα ιστότοπο ή τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες της METALIUM SOLUTIONS ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της METALIUM SOLUTIONS ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον παρόντα ιστότοπο, δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

  • Προσωπικά Δεδομένα

Η METALIUM SOLUTIONS λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, διαχειρίζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών του ιστότοπου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679, το Ν.4624/2019, όπως ισχύει, καθώς και τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη METALIUM SOLUTIONS, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε μέσω της Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.

  1. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι παντός είδους σύνδεσμοι (links) (π.χ. δεσμοί, hyperlinks ή διαφημιστικά banners) που ενδεχομένως να περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, οδηγούν το χρήστη να μεταβεί σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες των τρίτων παρόχων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της METALIUM SOLUTIONS και η METALIUM SOLUTIONS δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η METALIUM SOLUTIONS δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα τρίτου παρόχου. Η METALIUM SOLUTIONS παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στον ιστότοπό της, μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη του παρόντος ιστοτόπου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, δεν υποδηλώνει ότι η METALIUM SOLUTIONS εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

  • Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Πρόθεση της METALIUM SOLUTIONS είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την METALIUM SOLUTIONS, τυχόν ανήλικοι χρήστες του παρόντος ιστότοπου που πιθανόν παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, θεωρούμε ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους.

Οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες στην METALIUM SOLUTIONS ή σε οποιονδήποτε τρίτο, και ιδίως σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις ισχύουσες συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

  • Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εκάστοτε ισχύον ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Η METALIUM SOLUTIONS δύναται να επικαιροποιεί τους παρόντες όρους στο πλαίσιο της συνεχούς συμμόρφωσής της με την υφιστάμενη νομοθεσία. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του παρόντος ιστότοπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού, τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

 

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τον παρόντα ιστότοπο για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες όρους.

Τελευταία Αναθεώρηση: Μάιος 2024